کمپرسورباد

امروزه یکی از اساسی ترین منزومات یک واحدتولیدی تعمیرگاه یا کارخانه انرژی حاصل از بادمیباشد.تطبیق پذیری بالا.سهولت در انتقال وعدم ایجاد الودگی روغنی نسبت به سیستم های هیدرولیک باعپ شده این انرژی بارشد روزافزون موجه گردد به شکلی که امروزه کمپرسوربادیکی ا اجزای کارگاهای خانگی و کاراژهای کوچک میباشد.

کمپرسوربادشامل ۳قسمت اصلی- ۱سیستم قدرت یا دینام.سیستم هواساز کمپرسور.مخزن هواسازمیباشد. عمل تولیدباد توسط دینام و سزسیلنرانجام شده و داخل مخزن ذخیره میگردد.

فشارهوای ذخیره شده داخل مخزن برحسب bar.psiمحاسبه میگردد و تناوب بافشار مورد نیاز دستگاهای مصرف کننده به انها انتقال میابد.

امروزه کمپرسورها در ابعادمختلف از خانگی تاصنعتی باحجم مخزن هایی از ۱۰تا۱۰۰۰۰ لیترمکعب گنجایش هواتولید میگردد