کمپرسور باد

[videojs_video url="/video/اجزا و شیوه کارکرد کمپرسور.mp4"]

امروزه یکی از اساسی ترین منزومات یک واحدتولیدی تعمیرگاه یا کارخانه انرژی حاصل از باد میباشد.
تطبیق پذیری بالا.سهولت در انتقال وعدم ایجاد الودگی روغنی نسبت به سیستم های هیدرولیک باعث شده
این انرژی باشد روزافزون موجه گردد به شکلی که امروزه کمپرسورباد یکی ا اجزای کارگاهای خانگی و کاراژهای کوچک میباشد.

کمپرسورباد شامل ۳قسمت اصلی- ۱سیستم قدرت یا دینام.سیستم هواساز کمپرسور.مخزن هواسازمیباشد.
عمل تولیدباد توسط دینام و سرسیلنر انجام شده و داخل مخزن ذخیره میگردد.

فشارهوای ذخیره شده داخل مخزن برحسب bar.psiمحاسبه میگردد و تناوب بافشار مورد نیاز دستگاهای مصرف کننده به انها انتقال میابد.

امروزه کمپرسورها در ابعادمختلف از خانگی تاصنعتی باحجم مخزن هایی از ۱۰تا۱۰۰۰۰ لیترمکعب گنجایش هواتولید میگردد