سیلندر های کمپرسوربه ۲دسته خورجینی و یو شکل تقسیم میشود

 

وظیفه تولید باد در کمپرسور برعهده ی واحد هواسازمیباشد.به واحد هواساز در کمپرسورهای باد سیلندر اطلاق میشود.

 

عملکرد سیلندرهای خورجینی_ دراین سیستم باانتقال قدرت به سیلندر پیستونه ها درحالت رفت وبرگشت قرار میگیرد

درهربار رفت پیستون به سمت پایین مکش هوا انجام شده و دربرگشت بسته شدن دریچه ی ورودهوا هوای
گیرافتاده در محفظه ی سیلندربه سمت مخزن کمپرسور هدایت میگردد

عملکرد سیلندرهای خورجینی به اندازه پیستون ها  وتعداد انها بستگی دارد. ازمعایب سیلندرهای خورجینی میتوان
به تولید صدای زیاد تولید حرارت بیشتر نسبت به سیلندر های خورجینی دارای قیمت ارزان تری نسبت به مدل یوو میباشد.

عملکرد سیلندرهای یو:

این سیستم را می توان نسل جدید سیلندرهای کمپرسورنامید،طریقه عملکرد این سیلندرها به گونه ای است که پس از
انتقال قدرت به سیلندرپیستونی باسایز بزرگ به حرکت درآمده وعمل مکش هوا را انجام می دهد دربرگشت با
بسته شدن دریچه ورود هوا ،هوای ذخیره شده به محفظه کوچک تری وارد شده وبا اعمال فشار توسط یک پیستون
کوچک ترهوا به داخل مخزن کمپرسور هدایت می گردد.ازقابلیتهای استفاده ازسیلندریو می توان به:تولید
صدای کمتر،حرارت پائین تر،راندمان بالاتر و همچنین تولید فشاربالا اشاره نمود.